Hoovialade all peetakse silmas korterelamute vahelisi alasid, korruselamute siseõuesid jt elamupiirkondade haljasalasid, mis on suunatud ja teenindavad eelkõige lähimajade elanikke. Hoovialade lahendamise põhiprobleemistik kaasajal on parkimise, erinevatele vanuserühmadele mõeldud vabaaja- ja puhkerajatiste, haljastuse ning välimööbli projekteerimine. Kuna enamasti on tegemist väga erinevate kasutajagruppidega, siis sageli sarnaneb hooviala projektlahenduse välja töötamine detailplaneeringu tegemisele, kuna arvestada tuleb paljude inimeste soovide ning arvamustega ja leida enamusele sobiv lahendus.

Hoovialade projekteerimine allub samadele nõuetele ja tavadele nagu maastikuarhitektuurne projekt - projekti alusel peab saama võtta hinnapakkumisi, teostada ehitustööd, hinnata ehitusmaksumust jne. Projekteerimisel lähtutakse Ehitusseadusest ja vastavatest soovituslikest standarditest (näiteks EVS 907:2010 jt). Kui projektala on kaitse all, lähtutakse lisaks kaitset reguleerivastest õigusaktidest.

Täpsema info saamiseks või hinnapakkumise küsimiseks pöördu meie konsultantide poole. Vt lisaks ka maastikuarhitektuursed projektid.

Otepää, Tennisevälja 1Otepää, Tennisevälja 1