Keskkonnamõju strateegilise hindamise peamiseks eesmärgiks on strateegiliste dokumentide koostamisel keskkonnast tulenevate kaalutluste arvestamine, et tagada loodusväärtuste, tasakaalustatud, toimiva ning jätkusuutliku elukeskkonna kestmine. Seejuures ei käsitleta keskkonda puhtalt looduskeskkonna kontekstis, vaid vaadeldakse seda kompleksselt arvestades sotsiaalsei,d majanduslikke jt aspekte. Planeeringute KSH menetlus on sätestatud Planeerimisseadusega. Mis täpsemalt KSH enast kujutab ning kuidas käib selle koostamise protsess loe Keskkonnaministeeriumi kodulehelt: http://www.envir.ee/et/keskkonnamoju-strateegiline-hindamine

Artes Terrae juhtivplaneerijatel on pikaajaline KSH protsessi läbiviimise kogemus ning aastatepikkuse praktika tulemusel välja kujunenud viljakas koostöö Eesti tippspetsialistidega KSH alal. Seetõttu, lisaks tänu pikaajalisele koostöökogemusele Eesti ülikoolidega, KOV-ga ja ministeeriumitega saame pakkuda kõrgetasemelist KSH teenust või KSH alast konsultatsiooni.