Kooskõlastamise läbinud planeeringulahendus avalikuks väljapanekuks:

teemaplaneering;

teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Eraldi tee